Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výstava 600 let - Panel 5

panel05_01.jpg

panel05_02.jpg

Vrchnost a správa obce

Vrchnost

Původně byla nejvyššími pány nad obyvatelstvem zemská knížata, od r. 1623 potom velmistr řádu německých rytířů.

Úřad řádového místodržícího zastával místodržící německého rytířského řádu, který sídlil v Bruntále. Úřad rozhodoval o prodeji a nákupech, o udílení privilegií, vykonával vyšší soudní moc, tím také hrdelní soud na Sovinci, zkrátka rozhodoval ve všech důležitých záležitostech. Také vrchnost na Sovinci podléhala jejich nařízením, zejména v období míru.

V r. 1820 byla přemístěna pozemková správa z Bruntálu do Opavy, v r. 1890 potom do Olomouce. V tuto dobu byl nejdůležitější osobností celé oblasti pán na Sovinci. Panstvím Sovinec byla vydávána mnohá nařízení a byla důsledně kontrolována.

Všechny dávky, platby, příjmy a výdaje byly zde řádně zaznamenány, důležité jsou dary pro samotnou obec Karlov od dobrodinců – především od rodin Hradschnových a Klimsteinových, kteří jsou ale pochováni v kostele v Pasece.

 

Vrchní úřad

Váženou osobností byl v této době taky správní úředník na Sovinci, jako nejvyšší správní úředník pro oblast, která zahrnovala vesnice patřící k Sovinci. V r. 1810 přesídlil nejvyšší úřad ze Sovince do Horní Dlouhé Loučky. Mnohé části hradu zůstaly opuštěny a byly prodány soukromníkům. V r. 1858 byly zbylé části zabrány pro chlapecký seminář, později tady byla zřízena škola. Od té doby se hrad nevyužívá, probíhají zde jen prohlídky.

Pravděpodobně posledním hradním úředníkem byl major Ruff, který zde byl pochován 5.5.1928.

 

Dědičný rychtář

Nejvyššími správními a dozorčími úředníky v jednotlivých vesnicích byli tenkrát dědiční rychtáři. Urbář pro Karlov z r. 1653 uvádí povinnosti dědičného rychtáře:

„V této vesnici je svobodný rychtář, vlastní ¾ lánu polí, kromě toho velký pozemek 1230 u svého podílu, zdaněný ročně 4 moravskými tolary. Tento rychtář má příkaz odvádět všechny poplatky a dávky úřadu na Sovinci. Také musí přichystat pro všechny vesnické poddané práci na robotě, když je to potřebné určit práci na statku, nese odpovědnost za to, že každý robotník svědomitě svoji povinnost plní, jak je povinný svému pánovi.

Podle dědičného práva přísluší panství z výtěžku správce pozemků každý desátý gulden.“

 

Práva dědičného rychtáře

Dědičný rychtář měl ale také velká práva a to především:

nemusel vykonávat robotu
ve vesnici měl tzv. nižší soudní pravomoc, všeobecně platila jeho rozhodnutí ve všech záležitostech.

Ve své činnosti byl podporován, ale i kontrolován tzv. porotci. Dědičný rychtář měl povinnost vést obecní účetnictví, vyúčtování bylo často malicherně posuzováno.

 

Zpráva o hospodaření obce v r.1760

o obdržené revizi hospodaření obce Karlov, panství Sovinec:

v 15.února předloženém ročním vyúčtování byly částky překročeny a tím vyšlo najevo, že roční příjmy a roční výdaje nebyly vždy správně zapsány. Almužny byly účtovány příliš nepřesně. Rovněž výnosy z pastvin a polností a ze zbývajících pozemků se musí uvádět přesněji, také výnosy z prodeje obecních pozemků a obecního majetku. Výdaje na brance se musí řádně zaznamenat, vždyť se potom stejně ukáže, že obec musela zaplatit vysoké částky za verbování (odvody branců). 

Např. branec Josef Kaltmann obdržel 60 guldenů, tento obnos mu byl vyplacen v hotovosti, když 2. října narukoval.

Sovinec, 20. února 1760

Zpráva byla určena Josefu Swolovi, obvodnímu kmisaři a Edmundu Stallwegovi, správci hradu. Je také důležitá pro samotnou obec, je rozhodující, že obec může samostatně hospodařit a samostatně prodat úrodu.

 

Daně v r.1891

Účetnictví obce za r. 1891 vykazovalo

– výdaje   298 florinů    3 krejcary

–  příjem  245 florinů  15 krejcarů

Schodek 52 florinů  48 krejcarů musel být pokryt asi 19,5% daní.

V r. 1908 byly vykázány  –  příjmy    675 korun

                                               –  výdaje   856 korun,

daň  na pokrytí byla ve výši 29%.

V r. 1908 byl poprvé sepsán zápis o obecním zasedání.

 

Obecní daně

Kvůli stavbě silnice stouply ale i obecní daně v r. 1913 na 272%. V dalších letech byla výše daní následující:

V r. 1914 …. 117%
v r. 1915 …. 64,5%
v r. 1916 …. 97% jako následek války
v r. 1917 …. 131%
v letech 1918 – 1920 …. 100%
v r. 1921 …. 50%
v r. 1922 …. 48%
v r. 1923 …. 114%
v r. 1927 …. 486%, maximální výše kvůli splátkám  válečné půjčky
v r. 1928 to bylo 186%.

 

Hospodaření obce v r.1925

Na rozdíl od vyúčtování obce z r. 1870 uvádí vyúčtování v r. 1925 zcela jiné údaje:

příjmy                                                          7.040,02 korun

výdaje                                                          8.679,44 korun

chybějící částka                                        1.669,42 korun

 

Daňový výměr

Obec vybírala všechny daně a dávky až do konce roku 1910,  od r. 1911 tuto pravomoc převzal daňový úřad. Výška daní se stanovila podle schválené daňové tabulky.

Např. přímý výnos daní činil v r. 1927 …. 761,83 korun.

 

Honitba

Stojí za povšimnutí, že válečné reparace a daně z lovecké honitby jsou až do r. 1921 uváděny v účetnictví obce, místo aby byly rozděleny vlastníkům půdy.

Daň z pronájmu lovu činila v roce:

1853 ……………… 12 fl                    1870 ……………….. 30 fl          

1866 ……………… 20 fl                    1885 ……………….. 38 fl          

1869 ……………… 25 fl                    1897 ……………….. 40 fl     

Florin (zlatý, gulden)  – platnost končí v r. 1872.

1910  ……………….. 130  korun

1915  ………………..  200 korun

1927 ………………  1.000 korun

 

Písař

V r. 1875 se vykazuje v účetnictví obce:

Obecnímu písaři (učiteli)                                               30 florinů

Starostovi jako plat a na světlo                           4 floriny 68 krejcarů

Při srovnání je vidět, jak si lidé tenkrát umění psát cenili, ačkoli obec v té době nevyřizovala mnoho písemností.

Tehdejší učitelé a obecní písaři používali na psaní i v soukromí stále ještě brk, který si sami seřezávali. Žáci v té době již psali železnými špičkami.

Kolem r. 1860 nahradily svíčky osvětlování petrolejovými lampami.

 

Poštovní služby

Důležitou událostí bylo jmenování listonoše. Ještě v r. 1870 si stěžoval sovinecký poštmistr v dopise pro obec Karlov, že zásilky pro obyvatele Karlova má povinnost vyzvednout jednou týdně obecní listonoš. Často se stávalo, že ležely na poštovním úřadě déle. Teprve v r. 1873 docházel místní listonoš denně.

Příjemce zásilky platil přímo listonoši:

za dopis                    2 krejcary

za noviny                  1 krejcar

za lístek                    1 krejcar

za poukázku 5 krejcarů  atd.

Teprve od osmdesátých let se doručovala pošta bezplatně.

 

Výčepní koncese

Dříve měly oprávnění k provozování pohostinství  domy č. 2, č. 21 a č. 23, v r. 1910 bylo oprávnění jen jedno, a to pro dům č. 21. Obec zažádala o výčepní koncesi v r. 1912. Výčepní koncese byla povolena v r. 1913 pro dům č. 35, nájemcem byl Johann Schenk za částku 50 korun ročně. Ale nebylo povoleno čepování pálených alkoholických nápojů, toto oprávnění bylo ponecháno hostinci č. 21.

V té samé době byla zavedena dodávka nápojů od obce. Později byla daň vyměřena úhrnem (paušalizována) a tento nepatrný obnos nebyl důležitý pro rozpočet obce, časem byl zrušen.

 

 

Příspěvky

Výstava 600 let - Panel 5

30. 3. 2019