Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výstava 600 let - Panel 7

30. 3. 2019

panel07_01.jpg

panel07_02.jpg

panel07_03.jpg

panel07_04.jpg

panel07_05.jpg

panel07_06.jpg

panel07_07.jpg

panel07_08.jpg

panel07_09.jpg

KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO

Původní stavba z roku 1603 byla z kamene, bez věže a sakristie a vysvěcena v roce 1604. Rozhodnutí o rozšíření kaple o sakristii a dostavbu věže přišlo v roce 1820. Práce započaly ale až v roce 1826, postupovaly pomalu, byly hrazeny z darů a obec se potýkala s nedostatkem peněz. Stavba byla jen jednoduše provedena, střecha z dvojitého šindele, dřevěný strop, cihlový povrch. Práce byly financovány pouze z darů dobrovolníků, muselo se šetřit. Bohužel nejsou přesnější údaje o provádění stavby, nejsou uvedeny náklady, ani se nevyskytuje seznam dárců. Zlom nastal v roce 1828, kdy ve své závěti z 6. února rodák z Karlova Josef Schiebel odkázal 36 197 zlatých na dostavbu kaple a úhradu za provedené mše.

Bližší informace o této stavbě jsou uvedeny v paseckém církevním archívu a ve vesnické církevní kronice, jejíž první zápisy pochází z r. 1674.

Nadace Karlov 

+ + + Theresie Schiebel – vdova, Melior Englisch – zapisovatel,Florian Schiebel – univerzální dědic

Jako svědci: Johann Zohner, Josef Miksch

Josef Schiebel (1837 – 1928)    

– narozen v Karlově, správce na panství Sovinec na Moravě, stanoví tímto ve svém testamentu z 6. 8. 1828 částku 200 fl., slovy dvě stě zlatých, na svatou mši, při které se uskuteční vysvěcení kaple, zároveň tato mše bude za jeho ubohou duši a duši jeho manželky. Mše má být čtena církevním správcem z Paseky.

Ale protože zůstavitel ve své poslední vůli sumu 36 197 guldenů odkázal celkově, bylo stanoveno výnosem vyššího oblastního děkanství z 2.11.1827 následující:

Faráři z Paseky 36 krejcarů za čtenou svatou mši, 30 krejcarů každému knězi, který bude v kapli na Karlově sloužit mši, 9 krejcarů na náklady na dopravu do Karlova.

Kapitál bude spravován dědičným rychtářem na Karlově, kterého zůstavitel pověřil vedením účetnictví, vybíráním daní, jak vykazují seznamy dlužníků a účetní položky.

K trvalému udržení řádného hospodaření této nadace byl tento nadační list vyhotoven ve třech souběžných exemplářích a všechny byly opatřeny potvrzením církevní konzistoře a potvrzením veleváženého Zemského úřadu. Jeden exemplář byl odevzdán zemské vládě, druhý byl uložen v paseckém farním archívu, třetí obdrželi dědici. Kopie byla odevzdána velebnému pánovi pro arcibiskupskou konsistoř.

Karlov, 1.6.1837

 

Po dokončení stavby kaple byly pravděpodobně vysázeny 2 lípy u vchodu. O darech podává zprávu obecní vyúčtování a ústní předání asi do r. 1870.

10.2.1871 darovala Karolina Gläuser osadě Karlov 47 guldenů jako příspěvek na zhotovení monstrance pro kapli v Karlově, ale příspěvek si musí obec nejprve vymoci od věřící Johany Dexter. Zda se to podařilo, není známo.

Z r. 1871 pochází také dar od Karoliny Pfeifer z Karlova. V tomto roce je v obecním vyúčtování zaznamenán dar 2 guldeny na nový oltář. V r. 1876 daruje Äzilie Ludwig 100 guldenů na nový zvon.

Zvonařská huť v Brně vystavila obci následující účet:

1 nový zvon 87 kg a‘ 1,60 florinů                      139,20 fl.

Příslušenství                                                      4,80 fl.

Výdaje na dopravu                                             0,40 fl.

                                                                           144,40 fl.

Odečet za starý zvon                                          83,46 fl.

Zůstatek                                                              60,94 fl.

Lití nového zvonu bylo provedeno, protože starý zvon pukl.

V r. 1879 je zaznamenán odkaz paní Josefy Geissler  – pro kapli v Karlově 200 guldenů. Pro dopravu kněze na mši měla obec v r. 1883 bryčku s korbou – nazývanou Garischka, která byla umístěna nejprve na školním dvoře, později v prostoře pro stříkačku.

V r. 1901 byla kaple důkladně opravena. Správa majetku Dlouhá Loučka na to věnovala 100 guldenů. Tenkrát byla kaple pokryta rákosovou střechou a byla položena podlahová dlažba, také betonová dlažba před vchodem.

Anna Schan z Vídně, sestra Josefa Müksch z domu č. 10, věnovala mešní roucho, oltářní ubrus, podušku a potom v r.1901 obstarala obrazy křížové cesty.

V r. 1913 darovali Berta Schwab (z domu č. 6) a Josef Neumann (z domu č. 4) mosazný zvon.

Franz Lammel (z domu č. 24) zakoupil v r. 1916 dva obrazy pro kapli – Josefa a Marii – jako poděkování za šťastný návrat z bojiště.

V r. 1918 byl zvon jako kov pro válečné účely zabaven vojskem a odvezen. Proto několik let se nemohlo vyzvánět.

V r. 1920 zakoupila obec v železárnách Wilkowitz 226 kg těžký ocelový zvon, protože bronzový byl velice drahý a tím nedostupný. Na potřebnou částku 2510,- Kr přispělo mnoho místních obyvatel a taky přispěla správa obecního majetku 200,- Kr.

V r. 1921 bylo použito 2000,- Kr z čistého zisku z oslav dožínek na úpravu vnějšího vzhledu kaple.

V r. 1927 byla pořízena visací lampa jako věčné světlo Adolfem Lammelem (z čísla 6) a Josefem Neumannem (z čísla 4), v témže roce pořídila koberec manželka lesního revírníka – paní Schobner (z čísla 25).

V r. 1928 Klementine Riederer, manželka správce nadace  a dcera tehdejšího školního řídícího Harmela, nar. 24.6.1866, zem. 18.5.1928 na hradě Sovinec, věnovala podle svého ústního posledního přání 500,- korun na místní kapli a 500,- korun pro místní chudé v obci Karlov. Částky předal její manžel Leopold Rienderer.

V létě roku 1979 chalupáři a osadníci se rozhodli opravit dominantu obce – kostel dostal nové venkovní a vnitřní omítky a novou střechu, práce byly provedeny brigádnicky, bez jakýchkoliv nároků.

Obecní úřad v Pasece investoval v létě 2015 do opravy kostela a jeho bezprostředního okolí značnou částku.